Wykup sieci

Z dniem 23 czerwca 2015 r. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. rozpoczęła nową działalność w zakresie przejmowania odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych, tym samym przejmując od Miasta Łodzi kompetencje w tym zakresie.
Sieci przejmowane będą odpłatnie. 


Krok po kroku dla budowy sieci 


Krok 1. Jeżeli brak jest możliwości technicznych budowy przyłącza/przyłączy z uwagi na lokalizację, nieruchomości planowanej do przyłączenia, poza zasięgiem sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej co potwierdzone zostało informacją od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., o której mowa powyżej i jesteś zainteresowana/zainteresowany budową brakującego odcinka sieci należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. (ŁSI sp. z o.o.) (link do formularza wniosku).
Jeżeli odcinek sieci planowany do budowy stanowić będzie współwłasność kilku osób/ podmiotów wniosek złożony winien być przez wszystkie te osoby/podmioty lub też przez podmiot lub osobę wskazaną w poświadczonym notarialnie pełnomocnictwie.
Do wniosku winny zostać załączone następujące dokumenty:
1)    wstępne wymagania techniczne potwierdzające możliwość budowy odcinka sieci wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (ZWiK sp. z o.o.),
2)    załącznik graficzny ilustrujący przebieg planowanej do budowy sieci sporządzony na podkładzie zawierającym aktualny układ działek ewidencyjnych,
3)    odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) - w przypadku gdy wniosek składa podmiot gospodarczy,
4)    pisemną zgodę właścicieli/użytkowników wieczystych/podmiotów władających na trwałą lokalizację sieci na ich gruncie - w przypadku kiedy właściciele/użytkownicy wieczyści/podmioty władające nie są jednocześnie inwestorami.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Inwestorowi przedkładany jest projekt umowy przedwstępnej określającej warunki koniczne do spełnienia przez Inwestora w celu przejęcia sieci przez ŁSI sp. z o.o.
więcej/mniej

Krok 2. Po podpisaniu umowy przedwstępnej z Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o określenie wymagań technicznych na budowę sieci wraz z przyłączem/przyłączami. więcej/mniej

Krok 3. Po opracowaniu przez uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych dokumentacji projektowej, zakończeniu budowy sieci należy złożyć do ŁSI sp. z o.o. wniosek o zawarcie umowy przyrzeczonej (link do formularza wniosku).
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    oświadczenie Inwestora, że sieć wykonana została ze środków własnych Inwestora oraz że do dnia  przejęcia jej przez ŁSI będzie ona stanowiła wyłącznie jego własność i nie będzie obciążona prawami osób trzecich,
2)    jeden egzemplarz projektu wykonawczego sieci z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji robót wraz z mapą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
3)    akt notarialny ustanawiający na rzecz ŁSI służebność przesyłu na nieruchomościach, na których zlokalizowany został odcinek sieci będący przedmiotem przejęcia wraz z wypisem z ksiąg wieczystych, potwierdzający wpis o tej służebności - nie dotyczy sytuacji kiedy sieć wybudowana została na gruntach:
a)    stanowiących własność gminy Łódź lub Skarbu Państwa i jednocześnie stanowiących drogę publiczną,
b)    stanowiących własność gminy Łódź lub Skarbu Państwa i jednocześnie stanowiących drogę wewnętrzną,
c)    stanowiących własność Skarbu Państwa i jednocześnie pokrytych wodami
4)    kopię decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogi publicznej wydanej przez Zarząd Dróg i Transportu - w sytuacji opisanej w pkt. 3)a),
5)    kopię umowy dzierżawy drogi wewnętrznej - w sytuacji opisanej w pkt. 3)b),
6)    kopię umowy użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami - w sytuacji opisanej w pkt. 3)c),
7)     oświadczenie wykonawcy sieci o udzieleniu Inwestorowi gwarancji jakości oraz rękojmi za wady sieci na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w kroku 4 oraz o wyrażeniu zgody na dokonanie przelewu praw z tytułu udzielonej gwarancji na rzecz ZWiK sp. z o.o.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Inwestorowi przedkładany jest projekt umowy przyrzeczonej, określający zasady przejęcia sieci wraz z kwotą, za którą zostanie ona przejęta na majątek ŁSI.
Kwota, za którą sieć zostanie przejęta określana jest przez ŁSI na podstawie modelu wyceny wartości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
więcej/mniej

Krok 4. Po podpisaniu z ŁSI sp. z o.o. umowy przyrzeczonej w terminie do 28 dni od daty jej podpisania (przy założeniu spełnienia przez inwestora wszystkich wymogów określonych w tej umowie) nastąpi odpłatne przejęcie sieci na majątek ŁSI sp. z o.o. na podstawie stosownego protokołu.
więcej/mniej


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl