Wykup

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. informuje, iż z dniem 23 czerwca 2015 r. rozpoczęła działalność w zakresie przejmowania odcinków sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi nr 1470/VII/15 z dnia 13 lipca 2015 r. Miasto Łódź zaprzestało prowadzenia działalności w tym zakresie zachowując jedynie delegację do prowadzenia spraw wszczętych przed wejściem w życie Zarządzenia.


W świetle powyższego Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. od dnia 13 lipca 2015 r. jest jedynym podmiotem, który przejmuje sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) wybudowane na terenie Łodzi przez inwestorów ze środków własnych. 


Zapraszamy zarówno zainteresowanych wybudowaniem odcinka sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej (z wyłączeniem kanalizacji deszczowej) jak i inwestorów, którzy rozpoczęli już proces inwestycyjny na podstawie umowy zawartej z Miastem. Zgodnie z poczynionymi z Miastem Łódź ustaleniami Spółka nasza przejmie zaciągnięte przez Miasto Łódź zobowiązania związane z przejęciem sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacyjnych: sanitarnych i ogólnospławnych – oczywiście wyłącznie w przypadkach wyrażenia na to zgody przez inwestorów. Podkreślamy iż w przeciwieństwie do Miasta Łodzi Spółka nasza posiada możliwości finansowe umożliwiające natychmiastową płatność za przejmowane sieci (po podpisaniu przez strony stosownej umowy oraz protokołu przekazania-przejęcia sieci na majątek ŁSI).


Sieci przejmowane są przez ŁSI sp. z o.o. odpłatnie po podpisaniu umowy przedwstępnej – zawieranej na początkowym etapie realizacji inwestycji a następnie przyrzeczonej – zawieranej po wybudowaniu sieci. Wyjątkiem od tej reguły są sytuacje kiedy ŁSI sp. z o.o. przejmuje zobowiązania Miasta zgodnie z powyższą informacją. Wtedy zawierana jest jedna umowa. Kwota odpłatności ustalana jest zgodnie z opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego modelem wyceny.
Przejmowane przez ŁSI sp. z o.o. odcinki sieci jednocześnie przekazywane są do eksploatacji Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., który od momentu podpisania protokołu przekazania-przejęcia ponosi wszelkie koszty związane z jego eksploatacją, remontami i usuwaniem awarii oraz zapewnieniem należytych standardów świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. procedury przejmowania sieci zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:


Pobierz PDF

Kontakt

LSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 971 770 000,00 zł

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl