Projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łodzi III”

W dniu 14.08.2013 r. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Sp. z o.o. Umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-314/12-00 Projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Łodzi III” nr POIS.01.01.00-00-314/12 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu 1. Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

W wyniku realizacji Projektu w ok. 40 ulicach na terenie Miasta Łodzi została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi, o łącznej długości 12,78 km.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 12 732 021,02 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 8 176 631,97 PLN

Maksymalne dofinansowanie na realizację Projektu: 6 950 137,17 PLN

W wyniku realizacji Projektu powstała możliwość skanalizowania 663 posesji zamieszkałych przez 1856 osób.

Termin osiągnięcia efektu ekologicznego: 31.10.2015 r.

www.pois.gov.pl

www.zainwestujwekologie.pl


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl