Inwestycje

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych, których celem jest modernizacja istniejącej oraz budowa nowej sieci i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, w celu podniesienia standardu życia mieszkańców Łodzi, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno - ściekowej.

Długoterminowe planowanie inwestycji odbywa się w oparciu o realizację „Programu Gospodarczego gospodarki wodno - ściekowej dla miasta Łodzi” do roku 2033, który powstał na podstawie „Master Planu gospodarki wodno - ściekowej dla miasta Łodzi”. Dokument ten zakłada, iż realizacja zaplanowanych inwestycji wod - kan będzie spoczywać głównie (w 76,5%) na ŁSI sp. z o.o., co oznacza wydatkowanie przez Spółkę na ten cel do 2033 r. kwoty 837.592 tys. zł.

Inwestycje przewidziane przez ŁSI sp. z o.o. do realizacji w długookresowej perspektywie - co do zakresu rzeczowego - będą zgodne z Master Planem, jednak zakres ich realizacji jest uzależniony od przychodów Spółki.

Master Plan stanowi podsumowanie stanu istniejącego w zakresie systemu uzdatniania i dystrybucji wody oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. Na podstawie przeprowadzonej analizy wskazane zostały inwestycje wraz z harmonogramem ich realizacji o bardzo ogólnym stopniu szczegółowości. Uszczegółowieniem Master Planu są koncepcje zlecane przez ŁSI sp. z o.o. dla obszarów wskazanych w powyższym opracowaniu.

W tworzeniu długoterminowych planów inwestycyjnych uwzględniane są również wnioski mieszkańców w zakresie rozbudowy sieci, przy czym brane są pod uwagę aspekty techniczne, ekonomiczne i społeczne oraz terenowo - prawne (dostępność do terenów) jako kryteria planowania procesów inwestycyjnych w latach następnych. Dokumentem ŁSI sp. z o.o., który zawiera planowane inwestycje jest Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) tworzony w układzie 3-letnim.

Na podstawie monitoringu i analizy potrzeb w zakresie rozbudowy sieci wod - kan typuje się inwestycje do realizacji. W przypadku inwestycji modernizacyjno - odtworzeniowych typowanie odbywa się na podstawie informacji uzyskanych od eksploatatora sieci. Po weryfikacji pod kątem merytorycznym i finansowym sporządza się wykaz niezbędnych robót modernizacyjno - odtworzeniowych dla obiektów stanowiących własność ŁSI sp. z o.o. Po wytypowaniu sprawdza się możliwość wykonania inwestycji pod kątem dostępu do terenu. W przypadku, w którym dostęp jest możliwy zlecane jest opracowanie dokumentacji projektowej. W przypadku braku dostępu do terenu podejmowane są działania zmierzające do jego pozyskania: doprowadzenia do uzyskania zgody od właściciela terenu na dysponowanie nim na cele inwestycyjne oraz zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu dla zrealizowanych inwestycji. Dokumentacja opracowywana jest przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym. Kompletne opracowanie powinno posiadać wszystkie niezbędne decyzje i uzgodnienia, wraz z częścią kosztową i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy (w przypadku dokumentacji dla przyłączy wod - kan w oparciu o art. 29a ustawy Prawo budowlane pozwolenie lub zgłoszenie nie jest konieczne).

Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego jest realizacja inwestycji na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego (głównie sektorowego) wyłoniony zostaje wykonawca robót budowlanych. Po podpisaniu umowy Inspektor Nadzoru (IN) (Inwestor Zastępczy), który jest reprezentantem ŁSI na budowie, przekazuje Wykonawcy teren budowy, zarejestrowany dziennik budowy oraz dokumentację projektową z prawomocnym pozwoleniem na budowę. IN na 7 dni przed przystąpieniem do robót zawiadamia właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót załączając dokumenty wymienione w art. 41 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

Po zakończeniu robót i przedłożeniu przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Eksploatatora, IN potwierdza ich prawidłowe wykonanie w protokole końcowego przeglądu technicznego. Następnie IN składa do organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy na 21 dni przed przystąpieniem do użytkowania. W razie braku sprzeciwu organu w tym czasie IN organizuje przekazanie-przejęcie obiektu do eksploatacji.

Projekty zakończone:

Programy obszarowe:


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl