EH-REK: Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich

Projekt UE, LIFE+ Polityka i Zarządzanie w Zakresie Środowiska, LIFE08 ENV/PL/000517

Polski koordynator: prof. Maciej Zalewski, kierownik: dr Tomasz Jurczak 

Okres trwania: 01.01.2010 r. - 31.12.2015 r.


Beneficjenci:

 1. Nazwa instytucji beneficjenta: Uniwersytet Łódzki
 2. Nazwa instytucji współbeneficjenta: Miasto Łódź
 3. Nazwa instytucji współbeneficjenta: Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.


Budżet projektu:

Budżet całkowity projektu: 1 244 319 €

Budżet kwalifikowany projektu: 1 011 069 €

Udział Komisji Europejskiej: 489 157 €

Udział NFOŚiGW: 451 612 €

Dotacja WFOŚiGW: 1 013 625 zł

Celem proponowanego projektu jest podjęcie kompleksowych działań w oparciu o podejście systemowe wykorzystujące koncepcję ekohydrologii dla rekultywacji zbiorników w Arturówku, służącym jako jeden z podstawowych terenów rekreacyjnych dla miasta Łodzi. Projekt zaproponuje innowacyjne podejście w zakresie:

 1. Skonsolidowania wiedzy dotyczącej funkcjonowania wodnych ekosystemów miejskich;
 2. Metod planowania i podejmowania decyzji w zarządzaniu ekosystemami wodnymi na terenach miejskich;
 3. Opracowanych i zastosowanych technologii ekohydrologicznych i ich synergii dla osiągnięcia celów wyznaczonych przez dyrektywy europejskie (Dyrektywa 2006/7/WE dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach, Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE);
 4. Systemu szkoleń, rozpowszechniania wiedzy i współpracy w oparciu o współdziałanie w ramach platformy interesariuszy.

Cele szczegółowe:

 1. Opracowanie szczegółowego koncepcyjnego programu działań dla rekultywacji zbiorników rekreacyjnych w Arturówku (Łódź);
 2. Wdrożenie opracowanego programu działań i realizacja zaplanowanych w nim inwestycji;
 3. Wykorzystanie systemu modelowego (demonstracyjnego) rekultywacji zbiorników do działalności dydaktycznej i szkoleniowej;
 4. Przygotowanie podręcznika eksploatacji systemu;
 5. Opracowanie ramowej strategii rekultywacji dla innych zbiorników i rzek łódzkich.


Planowany efekt ekologiczny:

 1. Poprawa jakości środowiska przyrodniczego, wody i wartości rekreacyjnych zbiorników Arturówek w Łodzi;
 2. Zastosowanie ekohydrologii w zrównoważonej gospodarce wodnej na terenach miejskich ze szczególnym uwzględnieniem transferu wiedzy o innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach systemowych dla decydentów i społeczeństwa;
 3. Opracowanie naukowych podstaw do rekultywacji miejskich ekosystemów wodnych pod kątem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.

więcej informacji www.arturowek.pl

www.zainwestujwekologie.pl


Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl