Budowa przyłączy

W 2010 r. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zakończyła realizację jednego z największych środowiskowych projektów  Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”, w trakcie którego wybudowano i zmodernizowano w Łodzi  ponad 480 km infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. 

Równolegle, poza wspomnianym projektem, realizowane były i są obecnie przez Spółkę inwestycje infrastrukturalne, których celem jest modernizacja oraz rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnych w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. 

Dzięki wspomnianym inwestycjom mieszkańcy Łodzi mają możliwość podłączenia swoich nieruchomości  do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W jaki sposób najszybciej, najtaniej i najefektywniej podłączyć się do miejskiej sieci  wodno-kanalizacyjnej
KROK  PO  KROKU

1. Występujesz do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z wnioskiem o określenie wymagań technicznych  dotyczących przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. Z wnioskiem może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością lub upoważniona przez nią firma/instytucja/osoba. Formularz wniosku można otrzymać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52 lub ( pobierz tutaj). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik nr 1 do wniosku). więcej/mniej

2. Jeżeli w odpowiedzi na powyższy wniosek otrzymałaś/otrzymałeś wymagania techniczne budowy przyłącza patrz krok 3, natomiast jeżeli otrzymałaś/otrzymałeś informację o braku możliwości technicznych budowy przyłącza z uwagi na lokalizację nieruchomości planowanej do przyłączenia poza zasięgiem sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i jesteś zainteresowana/zainteresowany budową brakującego odcinka sieci patrz „Krok po kroku dla budowy sieci” więcej/mniej

3. Wykonujesz projekt budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Projekt musi wykonać uprawniony projektant, który sporządza dokumentację na podstawie wymagań technicznych oraz w oparciu o mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych. Mapę taką wykonuje uprawniony geodeta. więcej/mniej
4. Uzgadniasz dokumentację Uzgodnień należy dokonać w następujących instytucjach:
-  w ZWiK Sp. z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52), jeśli taki wymóg zawarto w wydanych wymaganiach technicznych,
-  w zależności od zarządcy drogi: w ZDiT (dla dróg publicznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i wewnętrznych); GDDKiA (dla dróg krajowych); innych zarządzających.Uzgodnienie może być w formie decyzji lub korespondencji,
-  w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej przy Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi ul. Traugutta 21\23 o ile taki wymóg zawarto w wymaganiach technicznych lub przyłącze zlokalizowane będzie poza granicą nieruchomości.
więcej/mniej
5. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić zamiar budowy przyłącza do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi lub wybudować przyłącze bez zgłoszenia zamiaru budowy w trybie artykułu 29a Ustawy „Prawo Budowlane”. Brak wniesienia w ciągu 30 dni sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza (także brak odpowiedzi) jest tożsamy z wyrażeniem zgody. Po wykonaniu wszystkich uzgodnień, o których mowa w pkt. 3, należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu (Łódź, ul. Piotrkowska 175) / w GDDKiA w Łodzi ul. Irysowa 2 / u innych zarządzających wniosek o wydanie decyzji / zgody na zajęcie pasa drogowego. Odpowiedni wniosek można otrzymać w Zarządzie Dróg i Transportu albo pobrać ze strony internetowej www.zdit.uml.lodz.pl / w GDDKiA w Łodzi ul. Irysowa 2, lub u innych zarządzających. Do wniosku/pisma należy dołączyć:
  • plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego urządzenia,
  • wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów,
  • decyzję zezwalającą na lokalizację lub pisemną zgodę w zależności od kategorii drogi.
O terminie rozpoczęcia budowy należy powiadomić ZWiK Sp. z o.o., nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia prac. Powiadomienie następuje poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52) tzw. „Wniosku o dokonanie podłączenia i kontroli inwestycji” ( pobierz tutaj). Wniosek ten jest jednocześnie zleceniem na wykonanie włączenia do sieci miejskiej. Jednocześnie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o. „Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” ( pobierz tutaj). Odpowiednie formularze można otrzymać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Biurze Obsługi Klienta (Łódź, ul. Wierzbowa 52).
więcej/mniej
6. Budujesz przyłącze Budowę musi, po otrzymaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego / umowy użyczenia, wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Jeśli wykonanie przyłącza planowane jest równocześnie z budową wodociągu lub kanału w danej ulicy, należy wystąpić do ZWiK Sp. z o.o. o zgodę na jednoczesne wykonanie przyłącza wraz z budową sieci. Wniosek o jednoczesne wykonanie przyłącza można otrzymać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Biurze Obsługi Klienta (Łódź, ul. Wierzbowa 52) lub (pobierz tutaj). więcej/mniej
6. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca po zakończeniu robót, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego w Łodzi, gotowe do odbioru przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne (w stanie odkrytym, bez połączenia z siecią miejską) musi zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. Odbioru dokonuje inspektor ZWiK Sp. z o.o., po czym wykonawca, inwestor i ZWiK Sp. z o.o. spisują protokół odbioru technicznego. Wykonawca lub inwestor powinien dostarczyć do ZWiK Sp. z o.o. kompletną, powykonawczą dokumentację techniczną. więcej/mniej
7. Po zakończeniu robót należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu (Łódź, ul. Piotrkowska 175) / w GDDKiA w Łodzi ul. Irysowa 2 / u innych zarządzających wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym / umowy dzierżawy. Odpowiedni wniosek można otrzymać w Zarządzie Dróg i Transportu albo pobrać ze strony internetowej www.zdit.uml.lodz.pl, w GDDKiA w Łodzi ul. Irysowa 2, lub u innych zarządzających.
Następnie należy podpisać umowę na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków w Dziale Sprzedaży ZWiK Sp. z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52). Umowa ta zawierana jest pomiędzy właścicielem posesji a ZWiK Sp. z o.o. Uruchomienie przyłącza następuje po podpisaniu umowy. Odpowiedni formularz umowy można pobrać ze strony internetowej ZWiK Sp. z o.o.
więcej/mniej

Jeśli jesteś zdecydowany na realizację inwestycji w tym roku, to jest to najlepszy moment do wystąpienia do ZWiK Sp. z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52) o określenie wymagań technicznych podłączenia (krok 1). Po ich uzyskaniu, należy skontaktować się z uprawnioną firmą, która przygotuje projekt budowy przyłącza oraz w Twoim imieniu dokona niezbędnych uzgodnień i pozyska odpowiednie zgody (krok 4). Jeśli zrobisz to niezwłocznie,  jeszcze w tym roku sfinalizujesz budowę przyłącza i będziesz mógł  z niego korzystać.  


UWAGA: aby podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jej właściciele muszą pokryć z własnych środków koszty wykonania:

O tym, że  podłączenie niesie za sobą wiele korzyści dla mieszkańca nie trzeba nikogo przekonywać.
Po pierwsze zyskujesz pieniądze:

Po drugie oszczędzisz  własny czas, ponieważ nie będziesz musiał:

Po trzecie zadbasz o środowisko, gdyż: 


WYKUP SIECI

Z dniem 23 czerwca 2015 r. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. rozpoczęła nową działalność w zakresie przejmowania odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej od inwestorów, którzy wybudowali je ze środków własnych, tym samym przejmując od Miasta Łodzi kompetencje w tym zakresie.
Sieci przejmowane będą odpłatnie. 


Krok po kroku dla budowy sieci 


Krok 1. Jeżeli brak jest możliwości technicznych budowy przyłącza/przyłączy z uwagi na lokalizację, nieruchomości planowanej do przyłączenia, poza zasięgiem sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej co potwierdzone zostało informacją od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., o której mowa powyżej i jesteś zainteresowana/zainteresowany budową brakującego odcinka sieci należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. (ŁSI sp. z o.o.) (link do formularza wniosku).
Jeżeli odcinek sieci planowany do budowy stanowić będzie współwłasność kilku osób/ podmiotów wniosek złożony winien być przez wszystkie te osoby/podmioty lub też przez podmiot lub osobę wskazaną w poświadczonym notarialnie pełnomocnictwie.
Do wniosku winny zostać załączone następujące dokumenty:
1)    wstępne wymagania techniczne potwierdzające możliwość budowy odcinka sieci wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (ZWiK sp. z o.o.),
2)    załącznik graficzny ilustrujący przebieg planowanej do budowy sieci sporządzony na podkładzie zawierającym aktualny układ działek ewidencyjnych,
3)    odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) - w przypadku gdy wniosek składa podmiot gospodarczy,
4)    pisemną zgodę właścicieli/użytkowników wieczystych/podmiotów władających na trwałą lokalizację sieci na ich gruncie - w przypadku kiedy właściciele/użytkownicy wieczyści/podmioty władające nie są jednocześnie inwestorami.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Inwestorowi przedkładany jest projekt umowy przedwstępnej określającej warunki koniczne do spełnienia przez Inwestora w celu przejęcia sieci przez ŁSI sp. z o.o.
więcej/mniej

Krok 2. Po podpisaniu umowy przedwstępnej z Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. należy wystąpić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. o określenie wymagań technicznych na budowę sieci wraz z przyłączem/przyłączami. więcej/mniej

Krok 3. Po opracowaniu przez uprawnionego projektanta instalacji sanitarnych dokumentacji projektowej, zakończeniu budowy sieci należy złożyć do ŁSI sp. z o.o. wniosek o zawarcie umowy przyrzeczonej (link do formularza wniosku).
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1)    oświadczenie Inwestora, że sieć wykonana została ze środków własnych Inwestora oraz że do dnia  przejęcia jej przez ŁSI będzie ona stanowiła wyłącznie jego własność i nie będzie obciążona prawami osób trzecich,
2)    jeden egzemplarz projektu wykonawczego sieci z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie realizacji robót wraz z mapą powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
3)    akt notarialny ustanawiający na rzecz ŁSI służebność przesyłu na nieruchomościach, na których zlokalizowany został odcinek sieci będący przedmiotem przejęcia wraz z wypisem z ksiąg wieczystych, potwierdzający wpis o tej służebności - nie dotyczy sytuacji kiedy sieć wybudowana została na gruntach:
a)    stanowiących własność gminy Łódź lub Skarbu Państwa i jednocześnie stanowiących drogę publiczną,
b)    stanowiących własność gminy Łódź lub Skarbu Państwa i jednocześnie stanowiących drogę wewnętrzną,
c)    stanowiących własność Skarbu Państwa i jednocześnie pokrytych wodami
4)    kopię decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogi publicznej wydanej przez Zarząd Dróg i Transportu - w sytuacji opisanej w pkt. 3)a),
5)    kopię umowy dzierżawy drogi wewnętrznej - w sytuacji opisanej w pkt. 3)b),
6)    kopię umowy użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami - w sytuacji opisanej w pkt. 3)c),
7)     oświadczenie wykonawcy sieci o udzieleniu Inwestorowi gwarancji jakości oraz rękojmi za wady sieci na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w kroku 4 oraz o wyrażeniu zgody na dokonanie przelewu praw z tytułu udzielonej gwarancji na rzecz ZWiK sp. z o.o.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Inwestorowi przedkładany jest projekt umowy przyrzeczonej, określający zasady przejęcia sieci wraz z kwotą, za którą zostanie ona przejęta na majątek ŁSI.
Kwota, za którą sieć zostanie przejęta określana jest przez ŁSI na podstawie modelu wyceny wartości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.
więcej/mniej

Krok 4. Po podpisaniu z ŁSI sp. z o.o. umowy przyrzeczonej w terminie do 28 dni od daty jej podpisania (przy założeniu spełnienia przez inwestora wszystkich wymogów określonych w tej umowie) nastąpi odpłatne przejęcie sieci na majątek ŁSI sp. z o.o. na podstawie stosownego protokołu.
więcej/mniej


Pobierz PDF

Kontakt

LSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 971 770 000,00 zł

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl