Budowa przyłączy

W 2010 r. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. zakończyła realizację jednego z największych środowiskowych projektów  Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”, w trakcie którego wybudowano i zmodernizowano w Łodzi  ponad 480 km infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Równolegle, poza wspomnianym projektem, realizowane były i są obecnie przez Spółkę inwestycje infrastrukturalne, których celem jest modernizacja oraz rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w celu podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrona środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Dzięki wspomnianym inwestycjom mieszkańcy Łodzi mają możliwość podłączenia swoich nieruchomości  do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W jaki sposób najszybciej, najtaniej i najefektywniej podłączyć się do miejskiej sieci  wodno-kanalizacyjnej
KROK  PO  KROKU

1. Występujesz do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z wnioskiem o określenie wymagań technicznych  dotyczących przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Z wnioskiem może wystąpić osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością lub upoważniona przez nią firma/instytucja/osoba. Formularz wniosku można otrzymać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Wierzbowa 52 lub (pobierz tutaj). Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością (załącznik nr 1 do wniosku). więcej/mniej

2. Jeżeli w odpowiedzi na powyższy wniosek otrzymałaś/otrzymałeś wymagania techniczne budowy przyłącza patrz krok 3, natomiast jeżeli otrzymałaś/otrzymałeś informację o braku możliwości technicznych budowy przyłącza z uwagi na lokalizację nieruchomości planowanej do przyłączenia poza zasięgiem sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej i jesteś zainteresowana/zainteresowany budową brakującego odcinka sieci patrz „Krok po kroku dla budowy sieci” więcej/mniej

3. Wykonujesz projekt budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego Projekt musi wykonać uprawniony projektant, który sporządza dokumentację na podstawie wymagań technicznych oraz w oparciu o mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:500 do celów projektowych. Mapę taką wykonuje uprawniony geodeta. więcej/mniej
4. Uzgadniasz dokumentację Uzgodnień należy dokonać w następujących instytucjach:
-  w ZWiK Sp. z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52), jeśli taki wymóg zawarto w wydanych wymaganiach technicznych,
-  w zależności od zarządcy drogi: w ZDiT (dla dróg publicznych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i wewnętrznych); GDDKiA (dla dróg krajowych); innych zarządzających.Uzgodnienie może być w formie decyzji lub korespondencji,
-  w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej przy Łódzkim Ośrodku Geodezji w Łodzi ul. Traugutta 21\23 o ile taki wymóg zawarto w wymaganiach technicznych lub przyłącze zlokalizowane będzie poza granicą nieruchomości.
więcej/mniej
5. Przed rozpoczęciem robót należy zgłosić zamiar budowy przyłącza do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi lub wybudować przyłącze bez zgłoszenia zamiaru budowy w trybie artykułu 29a Ustawy „Prawo Budowlane”. Brak wniesienia w ciągu 30 dni sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza (także brak odpowiedzi) jest tożsamy z wyrażeniem zgody. Po wykonaniu wszystkich uzgodnień, o których mowa w pkt. 3, należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu (Łódź, ul. Piotrkowska 175) / w GDDKiA w Łodzi ul. Irysowa 2 / u innych zarządzających wniosek o wydanie decyzji / zgody na zajęcie pasa drogowego. Odpowiedni wniosek można otrzymać w Zarządzie Dróg i Transportu, w GDDKiA w Łodzi lub u innych zarządzających. Do wniosku/pisma należy dołączyć:
  • plan sytuacyjny pasa drogowego z naniesioną lokalizacją umieszczanego urządzenia,
  • wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów,
  • decyzję zezwalającą na lokalizację lub pisemną zgodę w zależności od kategorii drogi.
O terminie rozpoczęcia budowy należy powiadomić ZWiK Sp. z o.o., nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia prac. Powiadomienie następuje poprzez złożenie w Biurze Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52) tzw. „Wniosku o dokonanie podłączenia i kontroli inwestycji” (pobierz tutaj). Wniosek ten jest jednocześnie zleceniem na wykonanie włączenia do sieci miejskiej. Jednocześnie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZWiK Sp. z o.o. „Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków” (pobierz tutaj). Odpowiednie formularze można otrzymać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Biurze Obsługi Klienta (Łódź, ul. Wierzbowa 52).
więcej/mniej
6. Budujesz przyłącze Budowę musi, po otrzymaniu decyzji na zajęcie pasa drogowego / umowy użyczenia, wykonać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia. Jeśli wykonanie przyłącza planowane jest równocześnie z budową wodociągu lub kanału w danej ulicy, należy wystąpić do ZWiK Sp. z o.o. o zgodę na jednoczesne wykonanie przyłącza wraz z budową sieci. Wniosek o jednoczesne wykonanie przyłącza można otrzymać w siedzibie ZWiK Sp. z o.o. w Biurze Obsługi Klienta (Łódź, ul. Wierzbowa 52) lub (pobierz tutaj). więcej/mniej
6. Dokumentacja powykonawcza Wykonawca po zakończeniu robót, sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego w Łodzi, gotowe do odbioru przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne (w stanie odkrytym, bez połączenia z siecią miejską) musi zgłosić do ZWiK Sp. z o.o. Odbioru dokonuje inspektor ZWiK Sp. z o.o., po czym wykonawca, inwestor i ZWiK Sp. z o.o. spisują protokół odbioru technicznego. Wykonawca lub inwestor powinien dostarczyć do ZWiK Sp. z o.o. kompletną, powykonawczą dokumentację techniczną. więcej/mniej
7. Po zakończeniu robót należy złożyć w Zarządzie Dróg i Transportu (Łódź, ul. Piotrkowska 175) / w GDDKiA w Łodzi ul. Irysowa 2 / u innych zarządzających wniosek o wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym / umowy dzierżawy. Odpowiedni wniosek można otrzymać w Zarządzie Dróg i Transportu, w GDDKiA w Łodzi ul. Irysowa 2, lub u innych zarządzających.
Następnie należy podpisać umowę na dostawę wody i / lub odprowadzanie ścieków w Dziale Sprzedaży ZWiK Sp. z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52). Umowa ta zawierana jest pomiędzy właścicielem posesji a ZWiK Sp. z o.o. Uruchomienie przyłącza następuje po podpisaniu umowy. Odpowiedni formularz umowy można pobrać ze strony internetowej ZWiK Sp. z o.o.
więcej/mniej

Jeśli jesteś zdecydowany na realizację inwestycji w tym roku, to jest to najlepszy moment do wystąpienia do ZWiK Sp. z o.o. (Łódź, ul. Wierzbowa 52) o określenie wymagań technicznych podłączenia (krok 1). Po ich uzyskaniu, należy skontaktować się z uprawnioną firmą, która przygotuje projekt budowy przyłącza oraz w Twoim imieniu dokona niezbędnych uzgodnień i pozyska odpowiednie zgody (krok 4). Jeśli zrobisz to niezwłocznie,  jeszcze w tym roku sfinalizujesz budowę przyłącza i będziesz mógł  z niego korzystać.  


UWAGA: aby podłączyć nieruchomość do miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jej właściciele muszą pokryć z własnych środków koszty wykonania:

O tym, że  podłączenie niesie za sobą wiele korzyści dla mieszkańca nie trzeba nikogo przekonywać.
Po pierwsze zyskujesz pieniądze:

Po drugie oszczędzisz  własny czas, ponieważ nie będziesz musiał:

Po trzecie zadbasz o środowisko, gdyż: Pobierz PDF

Kontakt

ŁSI


Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Siedziba:
ul. Piotrkowska 190
90 – 368 Łódź

NIP: 725-19-06-517
REGON: 100077301
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
KRS: 0000243066

WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 1 035 100 000,00 ZŁ

tel.: +48 42 66 49 100
fax: +48 42 66 49 102

e-mail: sekretariat@lsi.net.pl